Nov 21, 2019   6:36 p.m. Elvíra
Academic information system

Course syllabus N431U0_4B - Úvod do biotechnológie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N431U0_4B
Názov predmetu: Úvod do biotechnológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Referáty zo separátov a odborných časopisov a jeden test s výsledkom minimálne 56 %. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56-64 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Základné charakteristiky biochemických technológií. Produkty biotechnologických výrob a ich využitie v praxi. Výchova študentov k samostatnej práci a integrácii poznatkov pri riešení teoretického problému. Referáty zo separátov a odborných časopisov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.) Základná charakteristika biochemických technológií. Problémy mikrobiálnych výrob. Možnosti a obmedzenia produkcie metabolitov. 2.) Technicky významné biosystémy. Prehľad mikroorganizmov, rastlinných a živočíšnych kultúr používaných v biotechnologických výrobách. 3.) Baktérie, ich význam a využitie v biotechnologických výrobách. 4.) Mikroskopické huby, ich význam a využitie v biotechnologických výrobách. 5.) Kvasinky, ich význam a využitie v biotechnologických výrobách. 6.) Biotechnologické suroviny. Zdroje uhlíka, dusíka a ďalších makro- a mikroelementov, rastových látok. Kultivačné a produkčné média. 7.) Jednorázové, semikontinuálne a kontinuálne kultivácie. Izolačné techniky a odpady v biotechnologických procesoch. 8.) Bioreaktory pre kultiváciu baktérií, kvasiniek, vláknitých húb, rastlinných pletivových kultúr a živočíšnych buniek. 9.) Biotechnologická produkcia organických kyselín, aminokyselín, alkoholov, heterocyklických zlúčenín a ďalších látok. 10.) Využitie biotechnologických výrob v potravinárstve a poľnohospodárstve. 11.) Využitie biotechnologických výrob vo farmácii, medicíne a pri ochrane životného prostredia. 12.) Inovačné trendy. Génové, proteínové, enzýmové, molekulové inžinierstvo. Cielená konštrukcia nových biosystémov. 13.) Integrácia poznatkov pri riešení teoretického problému. Referáty zo separátov odborných časopisov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VODRÁŽKA, Z. Biotechnologia. Praha: Academia, 1992. 209 s. ISBN 80-200-0293-6.
VODRÁŽKA, Z. Biotechnologie. Praha : VŠCHT Praha, 1991. 182 s. ISBN 80-7080-121-2.
POLÍVKA, Ľ. -- FENDRICH, E. Trendy v biotechnológii v treťom tisícročí. In Chémia v treťom tisícročí. Bratislava : STU v Bratislave, 2002, s. 21--23.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 350

ABCDEFX
7,7 %14,6 %20,9 %29,1 %23,4 %4,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (prednášajúci)
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (prednášajúci)
Ing. Jaroslav Hambalko (cvičiaci)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (prednášajúci)
Ing. Tatiana Petrovičová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Plž (cvičiaci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 21. 02. 2019.

Type of output: