18. 11. 2019  3:05 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 43110_4B - Základy fermentačných technológií (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 43110_4B
Názov predmetu: Základy fermentačných technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Student píše test (15 min) po 6 a 12 prednáške.
 
Výsledky vzdelávania:
História a perspektívy biotechnológie. Mikroorganizmy - možnosti a obmedzenia pri produkcii metabolitov. Izolácia, šlachtenie , uchovavanie produkčných mikroorganizmov, základné kultivačné techniky. Regulačné mechanizmy pri riadení biotechnologických procesov, význam membránového transportu pri nadprodukcii metabolitov. Substráty a výživové komponenty. Zariadenia a izolačné techniky používané v biotechnologických procesoch. Mikrobiálna biomasa- zdroj cenných látok. Enzýmy - príprava a aplikácie. Výroba piva, vína a fermentovaných nápojov. Farmaceutické biotechnlógie, produkcia sekundárnych metabolitov a prírodných látok. Biopalivá a bioplyn. Biotechnologická produkcia organických kyselín, aminokyselín, alkoholov. Prípravy biopolymérov a mikrobiálnych lipidov. Odpady v biotechnologických procesoch
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základy fermentačných procesov, fermentačné techniky a zariadenia
2.Produkčné mikroorganizmy -- metabolizmus (primárny a sekundárny) a nadprodukcia, metódy šľachtenia
3.Suroviny pre priemyselné biotechnológie
4.Príprava mikrobiálnej biomasy
5.Produkcia priemyselných enzýmov -- spôsoby prípravy, izolácie a stabilizácie enzýmov.
6.Výroba etanolu -- biosyntéza alkoholov, produkčné mikroorganizmy a fermentačné postupy, bioplyn
7.Sladovníctvo a pivovarníctvo.
8.Vinárstvo -- jednotkové operácie vinárskej výroby, mikroorganizmy vo vinárstve
9.Priprava sekundárnych metabolitov a prírodných látok
10.Biotechnologická produkcia organických kyselín a aminokyselín.
11.Možnosti prípravy rozpúšťadiel, polyolov a biopolymérov
12.Farmaceutické biotechnológie -- produkcia antibiotík, vitamínov
13.Využitie mikroorganizmov pri eliminácii odpadov z priemyselných výrob a v enviromentálnych technológiách
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VODRÁŽKA, Z. Biotechnologie. Praha: Academia, 1992. 209 s. ISBN 80-200-0293-6.
PELECHOVÁ, J. -- KRUMPHANZL, V. -- JIRKÚ, V. Speciální kvasné výroby. VŠCHT Praha: SNTL, 1986. 274 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 572

ABCDEFX
16,6 %15,2 %25,0 %22,0 %19,9 %1,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: