7. 12. 2019  2:03 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 43122_4B - Základy rekombinantných technológií (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 43122_4B
Názov predmetu: Základy rekombinantných technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: (úspešne absolvované Základy všeobecnej mikrobiológie (N426Z0_4B) a úspešne absolvované Základy biochémie (N426Z1_4B)) alebo (úspešne absolvované Mikrobiológia I (42612_4B) a úspešne absolvované Biochémia I (426B2_4B))
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
povinná písomná previerka počas semestra
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí o génových manipuláciach a technikách využívaných pri klonovaní.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakterizácia génových manipulácii, ich vzťah k iným odvetviam. Izolácia DNA a RNA z buniek. Základné typy enzýmov využívaných v rekombinantných technológiach, zostrojovanie restrikčných máp. Vlastnosti a konštrukcia vektorových systémov, zavedenie DNA do buniek a identifikácia rekombinantných klonov. Príprava a použitie genómových a cDNA knižníc. Spôsoby selekcie a lokalizácie génu v molekule DNA. Princípy a aplikácia základných techník (gélová elektroforéza, rádioznačenie, hybridizácia, PCR, sekvenovanie). Geneticky modifikované organizmy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BROWN, T A. Gene Cloning and DNA analysis : An introduction. 6th edition. Hoboken, NJ 07030-5774, USA: Wiley & Blackwell, 2010. 318 s. ISBN 978-1-4051-8173-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 589

ABCDEFX
21,1 %17,0 %20,5 %17,3 %19,9 %4,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Čertík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: