18. 11. 2019  0:09 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400B3_4D - Biosyntéza a transformácia metabolitov (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400B3_4D
Názov predmetu: Biosyntéza a transformácia metabolitov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
žiadne
 
Výsledky vzdelávania:
Priemyselné mikroorganizmy,základné regulačné mechanizmy, nadprodukcia. Suroviny a výživa v biotechnologických procesoch, využitie odpadov, nové trendy vo fermentačných a izolačných postupoch. Mikrobiálna biomasa- dezintegrácia, stabilizácia, purifikačné techniky pri izolácii metabolitov a bunkových komponentov. Mikrobiálnej produkcie organických kyselín pomocou vláknitých húb, špecifiká práce s vláknitými hubami. Bakteriálni producenti organických kyselín. Fermentačná príprava aminokyselín, biopolymérov a rozpúšťadiel. Biotransformácia - princípy a postupy pri príprave metabolitov. Príprava sacharidov, polyolov, sterolov, alkaloidov a bioaróm.
 
Stručná osnova predmetu:
-Mikroorganizmy ako producenti metabolitov.Primárny, sekundárny metabolizmus, vzájomné prepojenia. Regulačné mechanizmy zodpovedné za nadprodukciu,priemyselná mikrobiológia.
-Suroviny v biotechnologických procesoch, využitie odpadov, nové trendy vo fermentačných a izolačných postupoch.
-Mikrobiálnej produkcie organických kyselín pomocou vláknitých húb, špecifiká práce s vláknitými hubami. Bakteriálni producenti organických kyselín.
-Fermentačné techniky a možnosti zefektívnenia klasických technológií, imobilizácia buniek (enzýmov) a kontinualizácia procesu. Príprava aminokyselín, biopolymérov a rozpúšťadiel.
-Biotransformácia - princípy a postupy pri príprave metabolitov. Príprava sacharidov, polyolov, sterolov, alkaloidov a bioaróm.
-Mikrobiálna biomasa- dezintegrácia, stabilizácia, purifikačné techniky pri izolácii metabolitov a bunkových komponentov, mikrobiálne lipidy, vitamíny.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VODRÁŽKA, Z. Biotechnologie. Praha : VŠCHT Praha, 1991. 182 s. ISBN 80-7080-121-2.
STANBURY, P F. -- WHITAKER, A. -- HALL, S J. Principles of Fermentation Technology. Oxford : Elsevier Science, 1995. 357 s. ISBN 0-08-036131-5.
FESSNER, W. -- ANTHONSEN, T. Modern Biocatalysis. Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2009. 375 s. ISBN 978-3-527-32071-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: