25. 1. 2020  18:40 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N411P1_4I - Procesy a zariadenia silikátového priemyslu (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N411P1_4I
Názov predmetu: Procesy a zariadenia silikátového priemyslu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 3 písomné testy po 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 35 bodov. Ústna skúška je hodnotená 40 bodov. Na úspešne absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 25 bodov.Študent získa za predmet kredit, ak úspešne absolvuje aj písomné testy aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A - 92 až 100 %; B - 83 až 91; C - 74 až 82; D - 65 až 73;E - 56 až 64; X - 0 - 55 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má poznatky o základných chemických a inžinierskych procesoch a o zariadeniach silikátového priemyslu. Pozná technologické operácie a technologické schémy jednotlivých zariadení (pecné linky, mlyny, drviče) používaných v cementárskom, keramickom a sklárskom priemysle. Ovláda výpočet materiálovej a tepelnej bilancie na základe fyzikálnochemických reakcií a termodynamických údajov pri plánovaní výroby konkrétneho produktu, ako aj principiálne formulácie procesov prestupu tepla a tepelnej výmeny v jednotlivých agregátoch pecných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Aplikácia silikátového inžinierstva vo výrobe keramických materiálov, skla a anorganických spojív. Technologické postupy, princíp chemických a fyzikálnych vysokoteplotných procesov výroby. Zariadenia na úpravu surovín a pecné systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTA, R. Chemie a technologie cementu. Praha: ČSAV, 1961. 1107 s.
HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha : SNTL, 1988. 516 s.
BABCOCK, C. Silicate Glass Technology Methods . London: Wiley; 1 edition , 1977. 326 s. ISBN 978-04-7103-965-5.
RILEY, F. 3. RILEY, F.: Structural Ceramics Fundamentals and Case Studies. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009. 405 s. ISBN 978-0-521-84586-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
Predmet ie odporučaný pre 2. ročník inzenierskeho štúdia študijného programu Chemické technológie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
66,7 %33,3 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: