25. 10. 2020  4:04 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N411B1_4B - Bioanorganické materiály (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Bioanorganické materiály
Kód predmetu:
N411B1_4B
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Marián Janek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti zo základnej terminológie súvisiacej so štruktúrou a vlastnosťami biomateriálov. Zároveň študenti získajú prehľad o najnovších inžinierskych prístupoch, ktoré sa uplatňujú pri príprave bioanorganických materiálov pre medicínske aplikácie. Prvé biosklo implantované do stehennej kosti potkana bolo pripravené pred cca
40-timi rokmi, šesť týždňov po implantácii vedci s prekvapením zistili, že sklo vytvorilo s kosťou účinnú a pevne prerastenú styčnú plochu. Tento objav ukázal, že anorganické materiály sa dajú navrhnúť a vyrobiť takým spôsobom, aby boli bioaktívne a kompatibilné s ľudským tkanivom. Nové inžinierske myslenie zlepšujúce život miliónov pacientov možno
zhrnúť do vety „je nutné navrhovať nové materiály takým spôsobom, aby boli kompatibilné s telom namiesto toho, aby boli od tela izolované“. Interdisciplinárne výskumy v oblasti materiálových a biologických vied umožnili dosiahnuť mimoriadne úspechy pri vývoji nových biomateriálov. Preto v rámci predmetu študenti získajú znalosti o nových trendoch a možnostiach v aplikáciách kalciumfosfátových-, sklokeramických-, titánových- biomateriálov a kompozitov vrátane polymérnych kompozitov, vybraných kovov a zliatin, ktoré sa používajú ako implantáty. Predmet pomôže študentom lepšie pochopiť súvislosti s požiadavkami na vlastnosti materiálov a podmienkami ich syntézy, pokiaľ sa majú využívať ako biomateriály, a zároveň umožní ich lepšiu orientáciu v ďalších predmetoch súvisiacich s bioaplikáciami
materiálov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
I) Biomateriály – základné pojmy, biokompatibilita a odozva živého tkaniva, experimentálne testovanie biokompatibility, štruktúra tvrdých tkanív, hydroxyapatit, biologické apatity a kalcium fosfátové biomateriály.
II) Materiály pre ortopedické aplikácie – kalciumfosfátové – titánové – sklokeramické biomateriály a kompozity, polymérne kompozity, kovovy a zliatiny ako implantáty.
III) Koncepty náhrady kostí a inžiniersky prístup k rekonštrukcii tkanív pomocou kalcium fosfátovej biokeramiky, integrované titánovo-dentálne implantáty.
IV) Injektovateľné hydrogély ako biomateriály, nanomateriály pri zdokonaľovaní ortopedických inžinierskych aplikáciách pre rekonštrukciu kostných tkanív.
V). Spôsoby spracovania a prípravy anorganických materiálov pre bioaplikácie.
VI). Biosytémy ako inšpirácia pre vývoj keramických medicínskych zariadení.
VII) Špeciálne technológie na prípravu biomateriálov – nanovlákna pre podporné štruktúry náhradných tkanív, makroporézne gély pripravované za kryogénnych teplôt, materiály obsahujúce kmeňové bunky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bikramjit Basu, Dhirendra Katti, and Ashok Kumar Eds. ADVANCED BIOMATERIALS – Fundamentals, Processing, and Applications, John Wiley & Sons, Inc., 2009 by The American Ceramic Society, 760s.
Chengtie Wu, Jiang Chang, Yin Xiao Eds. Advanced Bioactive Inorganic Materials for Bone Regeneration and Drug Delivery, CRC Press, 2013 by Taylor & Francis Group, 237s.
Joyce Y. Wong, Joseph D. Bronzino and Donald R. Peterson Eds. BIOMATERIALS PRINCIPLES AND PRACTICES. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013, 270s.
Larry L. Hench Ed. AN INTRODUCTION TO BIOCERAMICS. Imperial College Press, 2013, 597s.
Zilberman M. Active implants and scaffolds for tissue regeneration, Springer Verlag 2011.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednáška 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Ústna skúška s písomnou prípravou a celkovým bodovaním:
60-67,9 na hodnotenie E
68-75,9 na hodnotenie D
76-83,9 na hodnotenie C
84-91,9 na hodnotenie B
92-100 na hodnotenie A
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 13. 05. 2020.

Typ výstupu: