24. 9. 2020  23:26 Ľuboš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400K2_4D - Keramické materiály a spojivá (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Keramické materiály a spojivá
Kód predmetu:
N400K2_4D
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (3 kredity)
 
Vyučujúci:
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má komplexné vedomosti o štruktúre a mikroštruktúre keramických materiálov a anorganických spojív s nadväznosťou na riadiacich faktoroch pri výpale a spekaní. Ovláda kinetiku homogénnych a heterogénnych reakcií v tuhej fáze a kryštalizácie, mechanizmus a termodynamiku reakcií vzniku silikátových materiálov. Vie navrhnúť zloženie kompozitov pri optimalizácii viacerých vlastností alebo pri zlepšení jednej fundamentálnej charakteristiky funkčných a konštrukčných anorganických materiálov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Teória viacoxidových rovnovážnych systémov. Fyzikálna chémia koloidných systémov, sól-gél a hydratácia anorganických spojív. Kinetika homogénnych a heterogénnych reakcií v tuhej fáze. Mechanizmus difúzie, kinetika polymorfnej premeny. Nukleácia a rast kryštálov: homogénna a heterogénna nukleácia. Spekanie, tvorba skloviny, rozpustenie tuhých látok v tavenine.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠESTÁK, J. Fyzika struktur amorfních a krysatlických materiálů. česká republika: Univerzita Pardubice, 2007. 345 s. ISBN 978-80-7395-023-1.
HLAVÁČ, J. Základ technologie silikátů. Praha: SNTL, 1981. 516 s.
RAHAMAN, M. Sintering of Ceramics. NY: CRC Press , 2011. 388 s.
BABCOCK, C. Silicate Glass Technology Methods . London: Wiley; 1 edition , 1977. 326 s. ISBN 978-04-7103-965-5.
BARTA, R. Chemie a technologie cementu. Praha: ČSAV, 1961. 1107 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet Keramické materiály a spojivá je zabezpečená formou prednášok alebo individuálnych konzultácií
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúšky
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: