20. 1. 2020  4:45 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400K2_4D - Keramické materiály a spojivá (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400K2_4D
Názov predmetu: Keramické materiály a spojivá
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Keramické materiály a spojivá (dotácia 2/0)
 
a.Teória mnohooxidových fázových rovnováh
b.Fyzikálna chémia koloidných sústav: sól-gél a hydratácia anorganických spojív
c.Kinetika heterogénnych reakcií pevných látok
d.Mechanizmy difúzie, kinetika polymorfnej premeny
e.Nukleácia a rast kryštálov: homogénna a heterogénna nukleácia
f.Spekanie, tvorba skloviny, rozpúšťanie pevných látok v taveninách
g.Rozpustenie tuhých látok v tavenine: korózia žiaruvzdorných materiálov
h.Kalcinácia a dehydratácia
i.Nekryštalické (amorfné) pevné látky a sklá, definícia skla
j.Sklený prechod, fenomenologické štúdium, termodynamika. teória skleného prechodu
k.Sklenená transformácia. Charakteristiky relaxácie skla v prechodnom interval. Determinácia transformačnej teploty
l.Sklokeramika: teória o kinetike nukleácie a rastu kryštálov


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: