30. 10. 2020  18:14 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412A2_4B - Anorganická technológia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Anorganická technológia
Kód predmetu:
N412A2_4B
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Fašková (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Jurišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Emília Mališová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Melníková (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Daniela Pavúková (cvičiaci, prednášajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí o kľúčových anorganických technológiách, vrátane technologických zariadení a procesov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné anorganické technológie a zariadenia (výroba amoniaku, anorganických kyselín, priemyselných hnojív, elektrotermické výroby.) Základy technickej elektrochémie (elektrolytická výroba chlóru, lúhu, hliníka), elektrochemické zdroje prúdu, základy korózie a ochrany proti korózii.
Materiálové a entalpické bilancie procesov anorganickej technológie (semináre).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou prednášok a cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
písomný test
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: