22. 10. 2019  9:15 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N412B0_4I - Bioelektrochémia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Bioelektrochémia
Kód predmetu: N412B0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa znalosti o bioelektrochemických procesoch, modeloch popisujúcich reálne systémy, metódach ich identifikácie. Dokáže realizovať a vyhodnotiť impedančné merania testovaných systémov. Pozná princípy činnosti biosenzorov. Pozná elektrochemické princípy v bioenergetike.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia základných pojmov v bioelektrochémii
Fázové rozhrania, elektrická dvojvrstva, adsorpcia,
Základné elektrochemické techniky
Impedancia elektrochemických systémov
Interpretácia elektrochemických systémov pomocou metódy náhradného obvodu
Diafragmy a membrány, modely, termodynamika, transport, membránové elektrochemické procesy
Základné princípy fungovania biosenzorov
Elektrochémické aplikácie v medicíne a biotechnológii
Transport liečiv
Bioenergetika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ALLEN , J. Biophysical Chemistry. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2008. 492 s. ISBN 978-1-4051-2436-2.
HOLDE, K. Physical Biochemistry. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1985. 287 s. ISBN 0-13-666272-2.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia, diely: 1, 2a, 2b, 3. Bratislava: Preložené z angl. orig. v STU Bratislava, 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
BARD, A J. -- FAULKNER, L R. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd Edition. New York: John Wiley and Sons, Inc., 2001. 833 s. ISBN 0-471-04372-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: