Oct 22, 2020   10:31 p.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus N412Z2_4B - Základy chémie II (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N412Z2_4B
Názov predmetu: Základy chémie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti anorganických prvkov a ich zlúčenín, vie definovať ich vlastnosti a použitie v bežnom živote a pozná ich vplyv na živé organizmy a životné prostredie. Pozná základné rozdelenie organických látok, ich vlastnosti a vplyv na životné prostredie. Dokáže popísať základné biolátky a ich pôsobenie v bežnom živote.
 
Stručná osnova predmetu:
1. s-prvky, vodík, alkalické kovy, kovy alkalických zemín
2. p-prvky, C, Si, Al, N, P, O, S 
3. p-prvky halogény, vzácne plyny
4. p-prvky kyseliny, amoniak
5. p-prvky sklo, ozón, kyslé dažde
6. d-prvky kovy, oceľ, korózia, amalgám
7. charakteristika a rozdelenie organických látok
8. väzbovosť atómov, chemické vzorce organických zlúčenín
9. alifatické uhľovodíky
10. aromatické uhľovodíky
11. deriváty uhľovodíkov v bežnom živote
12. biolátky - lipidy, sacharidy, bielkoviny, enzýmy
13. život a zdravie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOMAN, M. -- ŠIMA, J. -- SEGĽA, P. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 480 s. ISBN 978-80-227-4068-5.
REPISKÁ, L. Anorganická chémia pre hutníkov. Bratislava : Alfa, 1990. 546 s. ISBN 80-05-00602-0.
KOVÁČ, J. Organická chémia 1. Bratislava : Alfa, 1992. 682 s. ISBN 80-05-00766-3.
GAŠPAROVÁ, R. -- KRUTOŠÍKOVÁ, A. -- MILATA, V. Organická chémia I. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. 418 s. ISBN 978-80-8105-714-4.
STANKOVSKÝ, Š. Organická chémia: Úlohy a otázky. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 105 s. ISBN 80-227-0892-5.
SZOLCSÁNYI, P. Organická chémia II.  [online]. 2012. URL: http://www.chtf.stuba.sk/~szolcsanyi/education/files/Organicka%20chemia%20II/.
KOVÁČ, J. Organická chémia 2. Bratislava : Alfa, 1992. 683 s. ISBN 80-05-00766-3.
MAŠLEJOVÁ, A. Anorganická chémia I a II. Výpočty v anorganickej chémii. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1999. 167 s. ISBN 80-227-1271-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

ABC
D
E
FX
33,3 %
18,7 %
16,0 %
14,7 %
8,0 %
9,3 %
Vyučujúci:
Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zora Hajdúchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Marián Janek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Jurišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kamil Kerekeš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Kovár, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Emília Mališová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Smrčková, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Veteška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
8. 3. 2018
Schválil: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 08. 03. 2018.

Type of output: