Oct 21, 2019   7:24 p.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus N412Z2_4B - Základy chémie II (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412Z2_4B
Názov predmetu: Základy chémie II
Ukončenie a kredity: skúška (7 kreditov)
Obsah predmetu:
1. s-prvky, vodík, alkalické kovy, kovy alkalických zemín
2. p-prvky, C, Si, Al, N, P, O, S 
3. p-prvky halogény, vzácne plyny
4. p-prvky kyseliny, amoniak
5. p-prvky sklo, ozón, kyslé dažde
6. d-prvky kovy, oceľ, korózia, amalgám
7. charakteristika a rozdelenie organických látok
8. väzbovosť atómov, chemické vzorce organických zlúčenín
9. alifatické uhľovodíky
10. aromatické uhľovodíky
11. deriváty uhľovodíkov v bežnom živote
12. biolátky - lipidy, sacharidy, bielkoviny, enzýmy
13. život a zdravie


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 08. 03. 2018.

Type of output: