21. 9. 2019  3:23 Matúš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400D10_4D - Degradačné procesy v materiáloch (FCHPT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Degradačné procesy v materiáloch
Kód predmetu: N400D10_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí o degradačných procesoch v anorganických a organických materiáloch so zameraním na mechanizmus a prejav straty funkčnosti materiálu. Analýza príčin degradácie a navrhnutie spôsobu ochrany materiálu oproti degradácii.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra materiálov, mechanizmus a prejavy degradácie anorganických kovových a nekovových a organických materiálov, vplyv prostredia a hlavné faktory ovplyvňujúce zníženie funkčnosti jednotlivých typov materiálov.Prevencia oproti degradácii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MONCMANOVÁ, A. Environmental deterioration of materials. Southampton, Boston: WIT press, 2007. 312 s. ISBN 978-1-84564-032-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Vypracovanie projektu
Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: