19. 9. 2020  21:29 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400D10_4D - Degradačné procesy v materiáloch (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Degradačné procesy v materiáloch
Kód predmetu:
N400D10_4D
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí o degradačných procesoch v anorganických a organických materiáloch so zameraním na mechanizmus a prejav straty funkčnosti materiálu. Analýza príčin degradácie a navrhnutie spôsobu ochrany materiálu oproti degradácii.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra materiálov, mechanizmus a prejavy degradácie anorganických kovových a nekovových a organických materiálov, vplyv prostredia a hlavné faktory ovplyvňujúce zníženie funkčnosti jednotlivých typov materiálov.Prevencia oproti degradácii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MONCMANOVÁ, A. Environmental deterioration of materials. Southampton, Boston: WIT press, 2007. 312 s. ISBN 978-1-84564-032-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Vypracovanie projektu
Skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: