17. 9. 2019  10:18 Olympia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 442E2_4D - Elektrochémia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Elektrochémia
Kód predmetu: 442E2_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu elektrochémia ovláda teoretické základy elektrochemických procesov a moderných elektroanalytických techník a prístrojov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základy elektrochémie, transportné deje, vodivosť, elektrická dvojvrstva, kinetika elektródových reakcií, cyklická voltametria, techniky s riadeným potenciálom, impedančná spektroskopia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Teoretické základy pochodů anorganické technologie 1: Chemickoinženýrska termodynamika. Praha : SNTL, 1987. 380 s.
WANG, J. Analytical Electrochemistry. New Jersey: Wiley-VCH, 2006. 250 s. ISBN 0-471-67879-1.
ROUŠAR, I. -- MICKA, K. -- KIMIA, A. Electrochemical Engineering 1. Praha : Academia, 1986. 353 s.
KIMLA, A. -- ROUŠAR, I. -- MICKA, K. Electrochemical Engineering 2. Praha : Academia, 1986. 357 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: