21. 9. 2019  5:23 Matúš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 442C1_4D - Chémia roztavených solí (FCHPT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Chémia roztavených solí
Kód predmetu: 442C1_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študenta so špecifikami roztavených solí a koncentrovaných elektrolytov
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúrne aspekty tavenín, tvorba komplexov v taveninách. Fázové rovnováhy v sústavách tavenina-tuhá fáza. Termodynamické aspekty tavenín (entalpia, hustota, povrchové napätie, tlak pár). Transportné vlastnosti (elektrická vodivosť, viskozita). Experimentálne metódy štúdia tavenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DANĚK, V. Physico-Chemical Analysis of Molten Electrolytes. Amsterdam, NL: Elsevier, 2006. 450 s. ISBN 0-444-52116-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: