14. 10. 2019  2:51 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 442C1_4D - Chémia roztavených solí (FCHPT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 442C1_4D
Názov predmetu: Chémia roztavených solí
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (3 kredity)
Obsah predmetu:
Štruktúrne aspekty tavenín, tvorba komplexov v taveninách. Fázové rovnováhy v sústavách tavenina-tuhá fáza. Termodynamické aspekty tavenín (entalpia, hustota, povrchové napätie, tlak pár). Transportné vlastnosti (elektrická vodivosť, viskozita). Experimentálne metódy štúdia tavenín.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: