22. 9. 2019  8:23 Móric
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412S0_4I - Spracovanie elektrických a elektronických odpadov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Spracovanie elektrických a elektronických odpadov
Kód predmetu: N412S0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa znalosti o recyklačných procesoch pre elektrický a elektronický odpad. Metódy spracovania organických, anorganických a kovových súčastí odpadu. Pozná základné environmentálne problémy spojené so spracovaním elektrického a elektronického šrotu a je orientovaný aj v legislatíve tejto problematiky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Materiálové zloženie elektrických a elektronických odpadov
Typy a kategorizácia odpadných materiálov
Spracovanie a recyklácia organických, anorganických súčastí odpadu
Spracovanie a recyklácia kovových súčastí odpadu
Metódy získania drahých a vzácnych kovov z odpadov
Hydrometalurgia, pyrometalurgia, bioregenerácia
Environmentálne problémy spojené s recykláciou elektrického a elektronického šrotu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
LHOTKA, M. -- ŠULCOVÁ, P. -- BĚLINA, P. -- PAIDAR, M. -- HÍVEŠ, J. -- DOHNALOVÁ, Ž. Úvod do anorganické technologie. Praha : VŠCHT Praha, 2012. 189 s. ISBN 978-80-7080-841-2.
CHOVANCOVÁ, M. -- FELLNER, P. -- ŠPIRK, E. -- HUDEC, I. -- ZEMANOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: