15. 8. 2020  3:30 Marcela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412D0_4I - Degradácia priemyselných materiálov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Degradácia priemyselných materiálov
Kód predmetu:
N412D0_4I
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Prehľad koróznych procesov a protikorózna ochrana kovových materiálov, skiel, keramiky a stavebných materiálov. Vplyv štruktúry materiálov na ich koróznu odolnosť, korózne skúšobníctvo a korózny monitoring, vybrané technológie povrchových úprav.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Proces korózie kovov z hľadiska termodynamiky
2. Typy a mechanizmy korózie kovov
3. Korózne účinky prostredia
4. Mechanická degradácia kovových materiálov
5. Protikorózna ochrana kovov
6. Monitoring koróznych procesov
7. Korózne skúšobníctvo
8. Degradácia skiel
9. Degradácia keramiky
10. Korózia stavebných materiálov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVANCOVÁ, M. -- FELLNER, P. -- ŠPIRK, E. -- HUDEC, I. -- ZEMANOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.
BENOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. -- BOUZEK, K. -- VIRENDER, K. Electrochemical of Ferrates(VI) synthesis: a molten salt approach: Synthesis, Properties, and Aplication in Water and Wastewatwer Treatment. In Ferrates: Synthesis, Properties, and Aplication in Water and Wastewatwer Treatment. s. 69--80.
Dechema Corrosion Handbook. Corrosive Agents and Thier Interaction with Materials. Volume 2. Frankfurt am Main : Dechema Deutsche Gesellschaft für Chemisches Appar, 1988. 340 s.
Dechema Corrosion Handbook. Volume 1. Frankfurt am Main : Dechema Deutsche, 1987. 333 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky / cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: