20. 9. 2019  11:36 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412A2_4I - Anorganická technológia pre pokročilých (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Anorganická technológia pre pokročilých
Kód predmetu: N412A2_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie vedomostí o vzťahu medzi spôsobom väzby, štruktúrou a fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami anorganických zlúčenín, látok a materiálov. Získanie základných vedomostí o kľúčových anorganických technológiách, vrátane technologických zariadení a procesov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálne a chemické vlastnosti anorganických zlúčenín a látok a súvis s ich väzbou a štruktúrou. Trendy vo vlastnostiach jednotlivých typov prvkov a ich zlúčenín.
Výskyt, príprava a využitie priemyselne významných anorganických látok a materiálov.
Základné anorganické technológie a zariadenia (výroba amoniaku, anorganických kyselín, priemyselných hnojív, elektrotermické výroby.)
Základy technickej elektrochémie (elektrolytická výroba chlóru, lúhu, hliníka).
Elektrochemické zdroje prúdu.
Základy korózie a ochrany proti korózii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.
CHOVANCOVÁ, M. -- FELLNER, P. -- ŠPIRK, E. -- HUDEC, I. -- ZEMANOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
ŠIMA, J. -- KOMAN, M. -- KOTOČOVÁ, A. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: