28. 10. 2020  5:10 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412K1_4I - Korózia a ochrana materiálov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412K1_4I
Názov predmetu:
Korózia a ochrana materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie prednášok
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí o koróznych procesoch a protikoróznych ochranách, základov technológie vylučovania kovových povlakov a aplikácie náterových hmôt.
 
Stručná osnova predmetu:
Korózia kovov, prejavy korózneho napadnutia, mechanizmy korózie, základy protikoróznej ochrany, vybrané technológie povrchových úprav, náterové látky, charakteristika pigmentov a prísad, deštrukcia a stabilita polymérov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVANCOVÁ, M. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: