27. 10. 2020  23:08 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412K1_4I - Korózia a ochrana materiálov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Korózia a ochrana materiálov
Kód predmetu:
N412K1_4I
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí o koróznych procesoch a protikoróznych ochranách, základov technológie vylučovania kovových povlakov a aplikácie náterových hmôt.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Korózia kovov, prejavy korózneho napadnutia, mechanizmy korózie, základy protikoróznej ochrany, vybrané technológie povrchových úprav, náterové látky, charakteristika pigmentov a prísad, deštrukcia a stabilita polymérov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVANCOVÁ, M. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Úspešné absolvovanie skúšky
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: