19. 9. 2019  10:54 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412O0_4I - Ochrana kovových materiálov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Ochrana kovových materiálov
Kód predmetu: N412O0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí o koróznych procesoch a protikoróznych ochranách, vplyv štruktúry materiálov na ich koróznu odolnosť, korózne skúšobníctvo a korózny monitoring. Základy technológie vylučovania kovových povlakov a aplikácie náterových hmôt. Vybrané technológie povrchových úprav.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Proces korózie kovov z hľadiska termodynamiky
Typy a mechanizmy korózie kovov
Korózne účinky prostredia
Mechanická degradácia kovových materiálov
Protikorózna ochrana kovov
Monitoring koróznych procesov
Korózne skúšobníctvo
Technológie vylučovania kovových povlakov
Aplikácie náterových hmôt
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVANCOVÁ, M. -- FELLNER, P. -- ŠPIRK, E. -- HUDEC, I. -- ZEMANOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.
Dechema Corrosion Handbook. Corrosive Agents and Thier Interaction with Materials. Volume 2. Frankfurt am Main : Dechema Deutsche Gesellschaft für Chemisches Appar, 1988. 340 s.
Dechema Corrosion Handbook. Volume 1. Frankfurt am Main : Dechema Deutsche, 1987. 333 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: