25. 10. 2020  16:17 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N412T0_4B - Technológia kovových materiálov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Technológia kovových materiálov
Kód predmetu: N412T0_4B
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo štruktúry, vlastností a spracovania kovových materiálov.Získa vedomosti zo zliatin a kompozitných materiálov na báze kovov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad o stavbe kovov a zliatin, poruchách v stavbe kryštálov, kryštalizácii čistých kovov a zliatin, vplyv štruktúry materiálov na ich vlastnosti, skúšobníctvo kovových materiálov, vybrané technológie spracovania kovov a zliatin. Základy prípravy a vlastností kompozitných materiálov s kovovou matricou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CALLISTER, W. Materials Science and Engineering. New York: John Wiley and Sons, 2012. 832 s. ISBN 978-0-471-73696-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Úspešné absolvovanie skúšky pozostávajúcej z písomnej a ústnej časti
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: