24. 10. 2020  16:56 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412Z1_4B - Základy chémie I (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412Z1_4B
Názov predmetu:
Základy chémie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
7
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie definovať pojmy, veličiny a zákony z oblasti chémie, vie vysvetliť princípy chemických dejov, aplikovať poznatky pri riešení chemických úloh súvisiacimi s bežným životom. Pozná súvislosti medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami látok. Dokáže riešiť jednoduché výpočtové úlohy z oblasti chemických procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sústavy látok - čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes
2. Štruktúra atómov a iónov
3. Periodická sústava prvkov
4. Názvoslovie anorganických zlúčenín
5. Chemická väzba, molekula
6. Základy výpočtov chemických procesov
7. Chemické rovnice
8. Energetické zmeny pri chemických reakciách
9. Rýchlosť chemických reakcií
10. Chemická rovnováha
11. Protolytické reakcie
12. Redoxné reakcie
13. Zrážacie reakcie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMA, J. -- KOMAN, M. -- KOTOČOVÁ, A. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.
ŠIMA, J. -- SEGĽA, P. -- KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislva: STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.
SEGĽA, P. -- ŠIMA, J. -- KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 480 s. ISBN 978-80-227-4068-5.
ŠIMA, J. -- VALIGURA, D. -- KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislava: STU Bratislava, 2009. ISBN 978-80-227-3087-7.
ATKINS, P W. -- BERAN, J A. General Chemistry. New York : Scientific American Books, 1990. 922 s. ISBN 0-7167-2234-8.
OUELLETTE, R J. Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry. New York : Macmillan Publishing Company, 1988. 728 s. ISBN 0-02-389891-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 125

A
BC
D
E
FX
37,6 %
28,0 %12,8 %
9,6 %
8,8 %
3,2 %
Vyučujúci:
Ing. Lucia Fašková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Emília Mališová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Melníková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Daniela Pavúková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Záchenská (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: