Jan 26, 2020   3:06 a.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus N412Z1_4B - Základy chémie I (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Základy chémie I
Kód predmetu: N412Z1_4B
Ukončenie a kredity: skúška (7 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie definovať pojmy, veličiny a zákony z oblasti chémie, vie vysvetliť princípy chemických dejov, aplikovať poznatky pri riešení chemických úloh súvisiacimi s bežným životom. Pozná súvislosti medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami látok. Dokáže riešiť jednoduché výpočtové úlohy z oblasti chemických procesov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sústavy látok - čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes
2. Štruktúra atómov a iónov
3. Periodická sústava prvkov
4. Názvoslovie anorganických zlúčenín
5. Chemická väzba, molekula
6. Základy výpočtov chemických procesov
7. Chemické rovnice
8. Energetické zmeny pri chemických reakciách
9. Rýchlosť chemických reakcií
10. Chemická rovnováha
11. Protolytické reakcie
12. Redoxné reakcie
13. Zrážacie reakcie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMA, J. -- KOMAN, M. -- KOTOČOVÁ, A. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.
ŠIMA, J. -- SEGĽA, P. -- KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislva: STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.
SEGĽA, P. -- ŠIMA, J. -- KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 480 s. ISBN 978-80-227-4068-5.
ŠIMA, J. -- VALIGURA, D. -- KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislava: STU Bratislava, 2009. ISBN 978-80-227-3087-7.
ATKINS, P W. -- BERAN, J A. General Chemistry. New York : Scientific American Books, 1990. 922 s. ISBN 0-7167-2234-8.
OUELLETTE, R J. Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry. New York : Macmillan Publishing Company, 1988. 728 s. ISBN 0-02-389891-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa člení na prednášky a cvičenia.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: výpočtové testy, záverečný test
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: