Jul 19, 2019   2:12 a.m. Dušana
Academic information system

Course syllabus N412E0_4I - Elektrochemické inžinierstvo (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Elektrochemické inžinierstvo
Kód predmetu: N412E0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu elektrochemické inžinierstvo získavajú praktické znalosti o základných elektrochemických procesoch a zariadeniach. Dokážu realizovať základné inžinierske výpočty pre tieto zariadenia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia základných pojmov v ECHI, Fázové rozhranie elektróda -- elektrolyt, Tok elektrolytu, rovnica kontinuity, Tok tepla, Tok častíc a elektrického prúdu, Ohmov zákon pre striedavý prúd, Impedancia, Impedančné diagramy pre rôzne kombinácie základných prvkov elektrického obvodu, Interpretácia ECH systému pomocou náhradných obvodov, Prenos hmoty k stene prietočného kanálu -- filmový model, Kriteriálne rovnice pre nútené prúdenie elektrolytu, prirodzené prúdenie elektrolytu v dôsledku zmeny hustoty a vývoja bublín, Tlaková strata pri prietoku elektrolytu v mezdielektródovom priestore -- kriteriá a rovnice, Turbulizátor a jeho vplyv na Sh číslo a tlakovú stratu, Elektródy s drsným povrchom
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOUZEK, K. Elektrochemické inženýrství. Praha: VŠCHT, 1999. 158 s. ISBN 80-7080-368-1.
ROUŠAR, I. -- MICKA, K. -- KIMIA, A. Electrochemical Engineering 1. Praha : Academia, 1986. 353 s.
KIMLA, A. -- ROUŠAR, I. -- MICKA, K. Electrochemical Engineering 2. Praha : Academia, 1986. 357 s.
ROUŠAR, I. -- MALINOVSKÝ, M. Teoretické základy pochodů anorganické technologie I.Chemickoinženýrská termodynamika. Praha : SNTL, 1987. 380 s.

Odporúčaná:
H. Wendt, G. Kreysa, Electrochemical engineering, Springer, New York, 1998.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Type of output: