Jul 19, 2019   12:45 p.m. Dušana
Academic information system

Course syllabus N412E0_4I - Elektrochemické inžinierstvo (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412E0_4I
Názov predmetu: Elektrochemické inžinierstvo
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Definícia základných pojmov v ECHI, Fázové rozhranie elektróda -- elektrolyt, Tok elektrolytu, rovnica kontinuity, Tok tepla, Tok častíc a elektrického prúdu, Ohmov zákon pre striedavý prúd, Impedancia, Impedančné diagramy pre rôzne kombinácie základných prvkov elektrického obvodu, Interpretácia ECH systému pomocou náhradných obvodov, Prenos hmoty k stene prietočného kanálu -- filmový model, Kriteriálne rovnice pre nútené prúdenie elektrolytu, prirodzené prúdenie elektrolytu v dôsledku zmeny hustoty a vývoja bublín, Tlaková strata pri prietoku elektrolytu v mezdielektródovom priestore -- kriteriá a rovnice, Turbulizátor a jeho vplyv na Sh číslo a tlakovú stratu, Elektródy s drsným povrchom


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Type of output: