26. 1. 2020  3:10 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 442F1_4D - Fázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 442F1_4D
Názov predmetu: Fázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Podmienky termodynamickej rovnováhy; fázové diagramy jednozložkových sústav; rovnováha tuhá látka-kvapalina v dvojzložkových a viaczložkových sústavách;grafické znázornenie sústav.
 
Stručná osnova predmetu:
Termodynamická rovnováha v heterogénnych sústavách; metódy zisťovania fázových premien; jedno a viaczložkové fázové diagramy kondenzovaných sústav; sústavy, ak je jednou zložkou voda; van'tHoffove diagramy; cyklické postupy oddeľovania solí z trojzložkových vodných roztokov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
MALINOVSKÝ, M. -- DRÁTOVSKÝ, M. Heterogenní kondenzované anorganické systémy I: (Rovnovážne stavy. Praha : MŠ ČSR, 1986. 112 s.
ROUŠAR, I. -- MALINOVSKÝ, M. Teoretické základy pochodů anorganické technologie I.Chemickoinženýrská termodynamika. Praha : SNTL, 1987. 380 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Gabčová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: