Dec 12, 2019   5:39 p.m. Otília
Academic information system

Course syllabus N412A2_4I - Anorganická technológia pre pokročilých (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412A2_4I
Názov predmetu: Anorganická technológia pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie vedomostí o vzťahu medzi spôsobom väzby, štruktúrou a fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami anorganických zlúčenín, látok a materiálov. Získanie základných vedomostí o kľúčových anorganických technológiách, vrátane technologických zariadení a procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálne a chemické vlastnosti anorganických zlúčenín a látok a súvis s ich väzbou a štruktúrou. Trendy vo vlastnostiach jednotlivých typov prvkov a ich zlúčenín.
Výskyt, príprava a využitie priemyselne významných anorganických látok a materiálov.
Základné anorganické technológie a zariadenia (výroba amoniaku, anorganických kyselín, priemyselných hnojív, elektrotermické výroby.)
Základy technickej elektrochémie (elektrolytická výroba chlóru, lúhu, hliníka).
Elektrochemické zdroje prúdu.
Základy korózie a ochrany proti korózii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.
CHOVANCOVÁ, M. -- FELLNER, P. -- ŠPIRK, E. -- HUDEC, I. -- ZEMANOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
ŠIMA, J. -- KOMAN, M. -- KOTOČOVÁ, A. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 56

ABCDEFX
25,0 %39,3 %26,8 %7,1 %1,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: