19. 1. 2020  2:12 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N412A3_4I - Alternatívne zdroje energie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Alternatívne zdroje energie
Kód predmetu: N412A3_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o nekonvenčných a obnoviteľných, zdrojoch energie (energia vetra a vody,slnečná energia, geotermálna energia). Dokáže vyhodnotiť ich využiteľnosť v rôznych podmienkach.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Alternatívne energie: energia vetra, energia vody, slnečná energia, geotermálna energia. Vodíková ekonomika. Nové typy jadrových reaktorov pre vodíkovú ekonomiku. Palivové články.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PROJECT FIP-TREET, T. Financovanie obnoviteľných energií a energetickej efektívnosti - školiace texty. : Programme Education and Culture Leonardo da Vinci, 2006. 306 s. ISBN 978-80-968636-3-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, vypracovanie projektu
 
Metódy a kritériá hodnotenia: záverečná práca
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: