Feb 28, 2020   10:15 a.m. Zlatica
Academic information system

Course syllabus N412E0_4B - Elektrochemické syntézy (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Elektrochemické syntézy
Kód predmetu: N412E0_4B
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu ovláda teoretické základy priemyselných elektrochemických procesov prípravy anorganických a organických látok
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základy fyzikálnej chémie vodných roztokov a roztavených solí
Základy elektrochemickej technológie, elektrolyzér, galvanický článok
Elektrolýza soľanky
Výroba fluóru, elektrolýza vody
Elektrorafinácia medi a drahých kovov
Elektrochemické výroby ľahkých kovov
Elektrochemické obrábanie
Palivové články
Elektrochemické syntézy organických látok
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
MALINOVSKÝ, M. -- ROUŠAR, I. Teoretické základy pochodu anorganické technologie I. Praha: SNTL/ALFA, 1987.
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. Teoretické základy technickej elektrochémie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 124 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: