Nov 15, 2019   3:53 p.m. Leopold
Academic information system

Course syllabus N412S0_4B - Spracovanie elektronického odpadu (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412S0_4B
Názov predmetu: Spracovanie elektronického odpadu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa znalosti o recyklačných procesoch pre elektronický odpad. Metódy spracovania organických, anorganických a kovových súčastí odpadu. Pozná základné environmentálne problémy spojené so spracovaním elektronického šrotu a je orientovaný aj v legislatíve tejto problematiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Materiálové zloženie elektronických odpadov
Typy a kategorizácia elektronických materiálov
Spracovanie a recyklácia organických, anorganických súčastí elektronického odpadu
Spracovanie a recyklácia kovových súčastí elektronického odpadu
Metódy získania drahých a vzácnych kovov z odpadov
Hydrometalurgia, pyrometalurgia, bioregenerácia
Environmentálne problémy spojené s recykláciou elektronického šrotu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
LHOTKA, M. -- ŠULCOVÁ, P. -- BĚLINA, P. -- PAIDAR, M. -- HÍVEŠ, J. -- DOHNALOVÁ, Ž. Úvod do anorganické technologie. Praha : VŠCHT Praha, 2012. 189 s. ISBN 978-80-7080-841-2.
CHOVANCOVÁ, M. -- FELLNER, P. -- ŠPIRK, E. -- HUDEC, I. -- ZEMANOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

ABCDEFX
86,8 %13,2 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: