Oct 28, 2020   10:06 p.m. Dobromila
Academic information system

Course syllabus 412Z0_4B - Základy chemickej technológie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
412Z0_4B
Názov predmetu: Základy chemickej technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť informácie o chemickom a o väzbách medzi jednotlivými technológiami.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné technologické procesy a zariadenia, suroviny chemického priemyslu a ich úprava, úprava vody, anorganický priemysel, anorganické materiály, technológia ropy a palív, makromolekulové látky, trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 186

ABCD
E
FX
28,0 %24,2 %22,6 %17,7 %7,5 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: