Jan 24, 2020   10:30 a.m. Timotej
Academic information system

Course syllabus 412Z0_4B - Základy chemickej technológie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 412Z0_4B
Názov predmetu: Základy chemickej technológie
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Základné technologické procesy a zariadenia, suroviny chemického priemyslu a ich úprava, úprava vody, anorganický priemysel, anorganické materiály, technológia ropy a palív, makromolekulové látky, trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: