Nov 15, 2019   10:37 a.m. Leopold
Academic information system

Course syllabus N412A1_4I - Aplikovaná termodynamika (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412A1_4I
Názov predmetu: Aplikovaná termodynamika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa vykonajú dva priebežné testy z výpočtových cvičení, ich zvládnutie nad 60 % umožní účasť na ústnej skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbokých vedomostí z termodynamiky a schopnosť jej aplikácie na riešenie procesov chemických techológií.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a matematický aparát termodynamiky, Stavové rovnice reálnych plynov a kvapalín, Termodynamika roztokov, Rovnováha a stabilita, vrátane rovnováhy kvapalina-kvapalina, Reakcie zahrňujúce kondenzovanú a plynnú fázu, Úvod do štatistickej termodynamiky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUROVÝ, J. Chemickoinžinierska termodynamika. Bratislava : Alfa, 1991. 313 s. ISBN 80-05-00823-6.
OSTVOLD, T. -- OYE, H. Applied Chemical Thermodynamics. Trondheim, Nórsko: NTNU , 1979. 215 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

ABCDEFX
39,6 %32,3 %19,8 %7,3 %1,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 13. 02. 2019.

Type of output: