Oct 19, 2019   6:41 a.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus N421K1_4I - Kvantová chémia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421K1_4I
Názov predmetu: Kvantová chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základnými pojmami a metódami kvantovej chémie molekulových systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Molekulový hamiltonián.
Približné metódy riešenia Schrödingerovej rovnice.
Mnohoelektrónová vlnová funkcia.
Model nezávislých častíc.
Rozvojové metódy.
Semiempirické a ab initio metódy.
Bázové funkcie.
Korelačná energia.
Mnohočasticová poruchová teória.
Metóda spriahnutých klastrov.
Teória funkcionálov hustoty.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOČA, R. -- BISKUPIČ, S. Kvantová teória chemickej väzby a chemickej štruktúry. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 341 s. ISBN 978-80-227-3505-6.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0-19-855730-2.
ATKINS, P W. -- TRAPP, C A. Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 715 s. ISBN 0-19-855732-9.
ATKINS, P W. -- GOSS, D. Solutions Manual to Accompany the Elements of Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1997. 183 s.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
56,7 %13,3 %23,3 %3,3 %3,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 11. 06. 2018.

Type of output: