10. 7. 2020  18:29 Amália
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421K1_4I - Kvantová chémia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N421K1_4I
Názov predmetu:
Kvantová chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základnými pojmami a metódami kvantovej chémie molekulových systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Molekulový hamiltonián.
Približné metódy riešenia Schrödingerovej rovnice.
Mnohoelektrónová vlnová funkcia.
Model nezávislých častíc.
Rozvojové metódy.
Semiempirické a ab initio metódy.
Bázové funkcie.
Korelačná energia.
Mnohočasticová poruchová teória.
Metóda spriahnutých klastrov.
Teória funkcionálov hustoty.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOČA, R. -- BISKUPIČ, S. Kvantová teória chemickej väzby a chemickej štruktúry. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 341 s. ISBN 978-80-227-3505-6.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0-19-855730-2.
ATKINS, P W. -- TRAPP, C A. Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 715 s. ISBN 0-19-855732-9.
ATKINS, P W. -- GOSS, D. Solutions Manual to Accompany the Elements of Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1997. 183 s.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A
B
C
D
EFX
52,9 %
20,6 %20,6 %2,9 %
3,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 6. 2018
Schválil:
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 11. 06. 2018.

Typ výstupu: