Feb 21, 2020   11:02 a.m. Eleonóra
Academic information system

Course syllabus N400T1_4I - Teória a interpretácia vibračných spektier (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400T1_4I
Názov predmetu: Teória a interpretácia vibračných spektier
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie je uskutočňované formou riešenia štruktúr molekúl na základe zadaných spektier vzťahujúcich sa k preberanému učivu na seminárnych cvičeniach. Úspešné vypracovanie takýchto testov je podmienkou účasti na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so všeobecnými zákonitosťami vibračnej spektroskopie a poskytnúť teoretické základy infračervenej a Ramanovej spektroskopie. Naučiť študentov interpretovať vibračné (infračervené a Ramanove) spektrá.
 
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie molekulových vibrácií klasickou mechanikou. Symetria molekulových vibrácií. Typy vibračných súradníc, GF analýza.
Vibračné a vibračno-rotačné spektrá dvojatómových molekúl. Vibračné spektrá viacatómových molekúl.
Klasický popis Ramanovho efektu. Výberové pravidlá pre Ramanove prechody.
Spracovanie molekulových vibrácií kvantovou mechanikou. Normálne módy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DIEM, M. Introduction to modern vibrational spectroscopy. New York: John Wiley & Sons, 1993. 285 s. ISBN 0-471-59584-5.
GRAYBEAL, J D. Molecular Spectroscopy. New York : McGraw-Hill, 1988. 732 s. ISBN 0-07-024391-3.
HOLLAS, M J. Modern Spectroscopy. Chichester : John Wiley & Sons, 1996. 391 s. ISBN 0-471-96522-7.
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.
WOODWARD, L A. Introduction to the theory of molecular vibrations and vibrational spectroscopy. Oxford: Oxford University Press, 1972. 370 s.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

ABCDEFX
60,0 %20,0 %10,0 %10,0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2018
Schválil: prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 11. 06. 2018.

Type of output: