Dec 12, 2019   11:24 a.m. Otília
Academic information system

Course syllabus N400M8_4D - Mnohočasticová teória atómov a molekúl (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400M8_4D
Názov predmetu: Mnohočasticová teória atómov a molekúl
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov základom mnhočasticovej teórie na atómovej a molekulovej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Presné a približné vlnové funkcie.
Variačný princíp, size-extenzivita.
Hartree-Fockova teória.
Bázy atómových funkcií.
Interakcie krátkeho dosahu a orbitálové expanzie.
Poruchové prístupy – RSPT a Wigner.
Teórie konfiguračnej interakcie.
Metóda MCSF.
Teória spriahnutých klastrov.
Metódy funkcionálu elektrónovej hustoty.
Metóda TD-HF.
Metóda TD-DFT.
RI-CC a RI-DFT aproximácie.

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: