Jun 24, 2019   6:21 p.m. Ján
Academic information system

Course syllabus N400A5_4D - Aplikovaná molekulová spektroskopia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400A5_4D
Názov predmetu: Aplikovaná molekulová spektroskopia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: chemická fyzika - doktorandský (výberový), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška.
Hodnotenie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy a možnosti využitia techník molekulovej spektroskopie a vie aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych problémov dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Interakcia elektromagnetického žiarenia a látky.
Nukleárna magnetická rezonancia (1H-NMR, 13C-NMR, parametre NMR, prístrojová technika, aplikácie pri riešení štruktúry organických zlúčenín).
Nukleárna kvadrupólová rezonancia (teoretický základ a aplikácie).
Elektrónová paramagnetická rezonancia (teoretický základ, prístrojová technika, hyperjemná interakcia, aplikácie a simulačná analýza spektier).
Infračervená spektroskopia (teoretický základ, experimentálna technika, aplikácie a interpretácia IČ spektier).
Ramanova spektroskopia (Ramanov efekt, experimentálna technika, aplikácia a interpretácia spektier).
Elektrónová spektroskopia v UV/vis oblasti (teoretický základ, experimentálna technika, interpretácia spektier).
Emisná elektrónová spektroskopia (teoretický základ, experimentálna technika, aplikácie).
Fotoelektrónová spektroskopia (teoretický základ, experimentálna technika, aplikácie).
Mössbauerova spektrometria (teoretický základ, experimentálna technika, aplikácie).
Hmotnostná spektrometria (teoretický základ, metódy ionizácie, experimentálna technika, aplikácie pri riešení štruktúry organických zlúčenín).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.
SILVERSTEIN, R M. -- WEBSTER, F X. Spectrometric Identification of Organic Compounds. New York : John Wiley & Sons, 1998. 482 s. ISBN 0-471-13457-0.
FIELD, L. -- STERNHELL, S. -- KALMAN, J. Organic Structures from Spectra. Chichester : John Wiley & Sons, 1995. 200 s. ISBN 0-471-95631-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: