Jul 22, 2019   6:05 a.m. Magdaléna
Academic information system

Course syllabus N400A5_4D - Aplikovaná molekulová spektroskopia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Aplikovaná molekulová spektroskopia
Kód predmetu: N400A5_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy a možnosti využitia techník molekulovej spektroskopie a vie aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych problémov dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Interakcia elektromagnetického žiarenia a látky.
Nukleárna magnetická rezonancia (1H-NMR, 13C-NMR, parametre NMR, prístrojová technika, aplikácie pri riešení štruktúry organických zlúčenín).
Nukleárna kvadrupólová rezonancia (teoretický základ a aplikácie).
Elektrónová paramagnetická rezonancia (teoretický základ, prístrojová technika, hyperjemná interakcia, aplikácie a simulačná analýza spektier).
Infračervená spektroskopia (teoretický základ, experimentálna technika, aplikácie a interpretácia IČ spektier).
Ramanova spektroskopia (Ramanov efekt, experimentálna technika, aplikácia a interpretácia spektier).
Elektrónová spektroskopia v UV/vis oblasti (teoretický základ, experimentálna technika, interpretácia spektier).
Emisná elektrónová spektroskopia (teoretický základ, experimentálna technika, aplikácie).
Fotoelektrónová spektroskopia (teoretický základ, experimentálna technika, aplikácie).
Mössbauerova spektrometria (teoretický základ, experimentálna technika, aplikácie).
Hmotnostná spektrometria (teoretický základ, metódy ionizácie, experimentálna technika, aplikácie pri riešení štruktúry organických zlúčenín).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.
SILVERSTEIN, R M. -- WEBSTER, F X. Spectrometric Identification of Organic Compounds. New York : John Wiley & Sons, 1998. 482 s. ISBN 0-471-13457-0.
FIELD, L. -- STERNHELL, S. -- KALMAN, J. Organic Structures from Spectra. Chichester : John Wiley & Sons, 1995. 200 s. ISBN 0-471-95631-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, konzultácie.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečná skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: