May 28, 2020   2:52 p.m. Viliam
Academic information system

Course syllabus 445K0_4D - Kvantová teória molekúl (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 445K0_4D
Názov predmetu:
Kvantová teória molekúl
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemická fyzika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov pracovať s vybraným kvantovochemickým softvérom a využívať výsledky výpočtov v chemickej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy kvantovej chémie.
Korelačná energia.
Bázy AO, populačná analýza.
Interpretácia experimentálnych veličín.
Práca so softvérom.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOČA, R. -- BISKUPIČ, S. Kvantová teória chemickej väzby a chemickej štruktúry. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 341 s. ISBN 978-80-227-3505-6.
REMKO, M. Molekulové modelovanie: Princípy a aplikácie. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2000. 239 s. ISBN 80-88908-62-0.

Odporúčaná:
URBAN, M. -- ČÁRSKY, P. Ab initio výpočty v chemii. Praha : SNTL, 1985. 279 s.
BOČA, R. -- PELIKÁN, P. Kvantová chémia koordinačných zlúčenín. Bratislava : Veda, 1987. 432 s.
KVASNIČKA, V. -- BISKUPIČ, S. Diagramatické metódy v kvantovej teórii molekúl. Bratislava : Veda, 1987. 260 s.
SKÁLA, L. Úvod do kvantové mechaniky. Praha : Academia, 2005. 281 s. ISBN 80-200-1316-4.
PIŠÚT, J. -- ČERNÝ, V. -- GOMOLČÁK, L. Úvod do kvantovej mechaniky. Bratislava : Alfa, 1983. 549 s.
PIŠÚT, J. -- ČERNÝ, V. -- PREŠNAJDER, P. Zbierka úloh z kvantovej mechaniky. Bratislava : Alfa, 1985. 366 s.
LEWARS, E. Computational Chemistry: Introduction to the Theory and Applications of Molecular and Quantum Mechanics. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2003. 471 s. ISBN 1-4020-7422-0.
ATKINS, P W. -- FRIEDMAN, R. Molecular Quantum Mechanics. Oxford : Oxford University Press, 2003. 545 s. ISBN 0-19-855947-X.
FLÜGGE, S. Practical quantum mechanics. Berlin : Springer Verlag, 1999. 287 s. ISBN 3-540-65035-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Breza, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil:
doc. Ing. Martin Breza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: