Jul 2, 2020   10:46 a.m. Berta
Academic information system

Course syllabus N400M5_4D - Mechanizmy degradácie materiálov (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N400M5_4D
Názov predmetu:
Mechanizmy degradácie materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na prednáškach
 
Výsledky vzdelávania:
Zoznámiť sa s mechanizmami a prejavmi degradácie materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie materiálov; Fyzikálna chémia degradácie - fyzikálne starnutie, chemická degradácia; Degradácia kameňa, omietok, mált a anorganických spojív; Degradácia biformných sústav - vlákna, textil, nátery, laky; Degradácia iných biomateriálov - koža, pergamen, slonovina, šelak, vosky, želatína, glej; Degradácia syntetických plastov; Materiály najčastejšie používané na reštaurovanie a ich degradácia; Metódy odhadu životnosti materiálov; Korózia kovov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
27. 8. 2018
Schválil:
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: