Jan 24, 2020   9:21 a.m. Timotej
Academic information system

Course syllabus N421B0_4I - Biofyzikálna chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Biofyzikálna chémia
Kód predmetu: N421B0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie základných poznatkov o štruktúre biomolekúl, predovšetkým proteínov a DNA. Študent porozumie termodynamickým a kinetickým vlastnostiam interakcií biomolekúl.
Pochopí štruktúru biologických membrán a princíp transportu cez membrány. Študent si uvedomí úlohu voľných radikálov v biosystémoch a antioxidantov. Študent dokáže pochopiť princíp a aplikovať experimentálne techniky v biofyzikálno-chemickom výskume.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra proteínov a DNA - experimentálne metódy štúdia. Termodynamika enzýmových reakcií-solvatačné efekty. Adsorpcné javy v proteomike. Biologické membrány a transport cez membrány, difúzia. Voľné radikály a antioxidanty v biosystémoch. Využitie magnetickej rezonančnej spektroskopie v biofyzikálnom výskume.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ALLEN, J. Biophysical Chemistry. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2008. 492 s. ISBN 978-1-4051-2436-2.
KODÍČEK, M. -- KARPENKO, V. Biofysikální chemie. Praha : Academia, 2000. 337 s. ISBN 80-200-0791-1.
KARPENKO, V. -- KODÍČEK , M. Biofysikální chemie. Praha: Praha: Academia, 2000. 250 s. ISBN 80-200-0791-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je realizovaný vo forme 2-hodinových prednášok počas 13 týždňov.
Študenti vypracovávajú na záver semestra projekt.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: