Jan 25, 2020   3:01 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus N421B0_4I - Biofyzikálna chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421B0_4I
Názov predmetu: Biofyzikálna chémia
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Štruktúra aminokyselín, proteínov a DNA - experimentálne metódy štúdia. (dotácia 8/0)
 
a.Vlastnosti a štruktúra amnokyselín.
b.Štruktúra proteínov. Primárna, sekundárna, terciárna štruktúra.
Peptidická väzba.
c.Štruktúra DNA, RNA.
d.Termodynamika a kinetika enzýmami katalyzovaných reakcií.

2.Experimentálne metódy štúdia biomolekúl. (dotácia 8/0)
 
a.Princípy RTG štruktúrnej analýzy. Potenciometrické titrácie a štruktúra proteínov. Princíp epr spektroskopie a aplikácie v biovýskume.
b.Princíp NMR spektroskopie v biomedicíne. Princípy MRI a aplikácie.
c.Adsorpcia proteínov na tuhých povrchoch. Denaturácia a agregácia proteínov-experimentálne metódy štúdia.

3.Transport látok cez membrány, Interakcia biomolekúl. (dotácia 8/0)
 
a.Transportné rovnice, difúzia.
b.Voľné radikály a antioxidanty v biosystémoch.
c.Interakcia radikálov s antioxidantami.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: