Apr 1, 2020   5:30 p.m. Hugo
Academic information system

Course syllabus N421E0_4I - Experimentálne techniky v elektrochémii (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421E0_4I
Názov predmetu: Experimentálne techniky v elektrochémii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s modernými experimentálnymi technikami, ktorých základom sú elektrochemické deje a široko sa využívajú tak v laboratórnej ako i priemyselnej praxi. Dôraz sa kladie hlavne na vybrané elektroanalytické techniky (potenciometria, meranie pH, coulometria, voltampérometrické techniky, spektroelektrochémia).
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy merania elektromotorického napätia. Referenčné a indikačné elektródy. Voltampérometrické techniky. Simulačné programy. Spektroelektrochémia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

ABCDEFX
60,0 %22,9 %5,7 %8,6 %2,8 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: