Jan 21, 2020   6:30 a.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus N421E0_4I - Experimentálne techniky v elektrochémii (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421E0_4I
Názov predmetu: Experimentálne techniky v elektrochémii
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Metódy merania elektromotorického napätia. Referenčné a indikačné elektródy. Voltampérometrické techniky. Simulačné programy. Spektroelektrochémia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: