28. 1. 2020  14:17 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421F0_4I - Fyzika tuhých látok (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Fyzika tuhých látok
Kód predmetu: N421F0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s niektorými experimentálnymi a výpočtovými metódami štúdia štruktúry látok. Pochopiť vzťah medzi kryštálovou štruktúrou látkok a ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami v tuhom skupenstve. Oboznámiť sa s takými
charakteristikami väzieb ako sú medzijadrové vzdialenosti, väzbové úhly, energia väzby.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Oboznámiť sa s niektorými experimentálnymi a výpočtovými metódami štúdia štruktúry látok. Pochopiť vzťah medzi kryštálovou štruktúrou látkok a ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami v tuhom skupenstve. Oboznámiť sa s takými
charakteristikami väzieb ako sú medzijadrové vzdialenosti, väzbové úhly, energia väzby.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Concepts in Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-855929-1.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška 3 hod. týždenne
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU v Bratislave.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: