18. 7. 2019  20:07 Kamila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 421F0_4B - Fyzikálna chémia I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 421F0_4B
Názov predmetu: Fyzikálna chémia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Matematika I (42709_4B) a úspešne absolvované Fyzika I (428F1_4B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet Fyzikálna chémia I je ukončený skúškou. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Priebežné hodnotenie je uskutočnené formou krátkych písomných testov vzťahujúcich sa k prebranému učivu na seminárnych cvičeniach. Krátke písomné testy sa píšu na každom seminárnom cvičení s výnimkou úvodného cvičenia. Úspešné vypracovanie testov v minimálnom rozsahu 50% je časťou podmienky účasti na skúške.
Skúška je písomná a skladá sa dvoch častí, príkladovej a teoretickej. Počas semestra je možné urobiť príkladovú časť skúšky formou dvoch písomných testov skladajúcich sa z príkladov. V prípade úspešného absolvovania týchto testov sa skúška skladá len z teoretickej časti. Účasť na príkladovej časti skúšky počas semestra nie je povinná.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných zákonitostiach a pojmoch používaných na vysvetlenie a interpretáciu pozorovaní fyzikálnych a chemických vlastností hmoty. V prvej časti sa študenti naučia vlastnosti plynov a podstatná časť predmetu je venovaná základom chemickej termodynamiky, ktoré vyústia do štúdia rovnováh chemických reakcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Skupenské stavy: ideálny a reálny plyn, stavové rovnice, kinetická teória ideálneho plynu
Chemická termodynamika: I. zákon termodynamiky, II. zákon termodynamiky, termodynamické potenciály, III. zákon termodynamiky
Termochémia: termochemické zákony, reakčné veličiny, závislosť reakčnej entalpie od teploty
Jednozložkové sústavy: fugacita a aktivita plynov, fázové premeny čistých látok
Viaczložkové a viacfázové sústavy: aktivity zložiek v roztokoch neelektrolytov, koligatívne vlastnosti, fázové diagramy, kondenzované sústavy
Chemické rovnováhy: reakčná izoterma, rovnovážne konštanty plynných, kvapalných a heterogénnych sústav, závislosť rovnovážnej konštanty od stavových veličín, výpočet rovnovážneho zloženia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
BISKUPIČ, S. Fyzikálna chémia I. Bratislava : Alfa, 1991. 292 s. ISBN 80-05-00931-3.
VALKO, L. -- LISÝ, J M. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie. Bratislava : Alfa, 1979. 812 s.
BISKUPIČ, S. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 152 s. ISBN 80-227-0833-X.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 882

ABCDEFX
8,5 %12,4 %23,2 %20,7 %15,4 %19,8 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: